28 d’abril 2015

Sense comentaris!


   DOGC núm. 6860 (28/04/2015) 


 
Departament de la Presidència

ANUNCI de licitació de l'acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (exp. PR-2015-132). 

 
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Presidència.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ajuts i Contractació.
c) Adreça: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
d) Obtenció d’informació i documentació:
Telèfons: 93.402.47.89 (SAC). 93.292.11.71 (Direcció general d’Atenció Ciutadana i Difusió).
Fax: 93.402.46.75.
Perfil del contractant del Departament de la Presidència: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia.
Registre general del Departament de la Presidència: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
e) Data límit d’obtenció de documentació addicional i informació complementària: Consultar la clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars.

-2 Dades de l’expedient
a) Codi d’expedient: PR-2015-132
b) Objecte del contracte: Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació.
c) Divisió per lots: Sí, 3 lots. Lot 1: Multimèdia; Lot 2: Mitjà imprès; Lot 3: Mitjà internet.
En aquesta licitació, les empreses licitadores poden optar per participar en un o en dos lots, no en tots tres.
d) Termini d’execució: dos anys, a comptar des de la data de la seva formalització.
e) Possibilitat de pròrroga: Sí, per un màxim d’un any.
f) Codi CPV: 79341200-8.

-3 Tramitació i procediment
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
-4 Valor estimat de l’Acord marc
a) Pressupost de licitació: 20.000.000,00 euros, IVA no inclòs. L’import corresponent a l’IVA és 4.200.000,00 euros. El pressupost de licitació orientatiu, inclòs l’IVA, és 24.200.000,00 euros.
c) Valor estimat de l’Acord marc: 30.000.000,00 euros, IVA no inclòs.

-5 Garanties
a) Provisional: no es requereix, d’acord amb l’article 103 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
b) Definitiva: D’acord amb la previsió de l’article 95.1 TRLCSP, s’eximeix de la constitució de garantia definitiva a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc. En els contractes derivats i les concrecions de condicions de l’Acord marc, la garantia definitiva queda regulada en la clàusula quaranta-dosena d’aquest plec.

-6 Requisits específics
Els licitadors hauran de disposar, per a cada Lot, de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars. Les empreses espanyoles i les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea, ni signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu podran acreditar la seva solvència econòmica mitjançant la classificació empresarial optativa: Grup T – Serveis de contingut – subgrup 1 – Serveis de publicitat- categoria A o superior. No obstant, la categoria específica de la classificació empresarial esmentada per a cada contractació derivada o concreció de condicions s’exigirà pels òrgans de contractació, de conformitat amb el que estableix l’article 65 del TRLCSP.

-7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el 28 de maig de 2015, a les 14:00 hores.
b) Documentació que s’ha de presentar: tres sobres (A, B i C), segons la clàusula 11.1 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
d) Termini de vigència de l’oferta: 5 mesos, des del dia d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: No.

-8 Obertura del sobre B
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia de l’acte públic serà el 5 de juny de 2015, a les 10:00 hores.
En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data d’obertura del sobre B, es procedirà a la valoració de la documentació continguda en aquest sobre.

-9 Obertura del sobre C
L’acte públic d’obertura del sobre C tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia i hora d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant del Departament de la Presidència, un cop feta la valoració de la documentació continguda als sobres B.

-10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a les clàusules 13 i 14 del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

Lot 1: Multimèdia.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 2.500 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici d’estratègia i planificació. Valoració fins a 1.500 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 7.500 punts, tenint en compte la distribució següent: premsa fins a 2.600 punts, televisió fins a 1.000 punts, ràdio fins a 1.700 punts, internet, noves tecnologies i nous dispositius fins a 900, punts, mitjans de publicitat exterior fins a 1.000 punts, revistes fins a 300 punts.

Lot 2: Mitjà imprès.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 2.000 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici de planificació. Valoració fins a 1.000 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 8.000 punts, tenint en compte la distribució següent: llistat de premsa fins a 7.700 punts, i llistat de revistes fins a 300 punts.

Lot 3: Mitjà Internet.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 5.000 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici d’estratègia i planificació. Valoració fins a 4.000 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 5.000 punts, tenint en compte la distribució següent: premsa digital fins a 3.000 punts, premsa digital espanyola i internacional fins a 500 punts, webs de televisió i ràdios digitals fins a 500 punts, webs joventut fins a 100 punts, associacions fins a 400 punts i xarxes socials, plataformes, cobertura i cercadors fins a 500 punts.

-11 Integrants de la Mesa de contractació
Segons estableix l’Ordre PRE/446/2008, de 3 d’octubre, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència (DOGC 5243, 24.10.2008).

-12 Altres informacions
La resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules administratives.

-13 Despeses de l’Anunci
Són a càrrec de l’adjudicatari. El preu estimatiu de publicació de l’anunci en el DOGC i BOE és de 1.500 euros.

- 14 Subcontractació
Amb caràcter general en els contractes de serveis derivats de l’Acord marc s’admetrà la subcontractació fins a un 60 per 100 de l’import d’adjudicació. No obstant això, els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes derivats i de les concrecions de condicions podran indicar un percentatge de subcontractació diferent o prohibir la subcontractació.

-15 Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 17 d’abril de 2015.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)
Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada