08 de març 2016

Dia de la DONA

I NO parleu més de "dona treballadora", 
sis plau, 
que les dones hem treballat 
en tota la història de la humanitat 
i en totes les cultures existents.

26 de maig 2015

I la tarifa plana, Senyories?????
DOGC núm. 6878 (25/05/2015)

  Parlament de Catalunya

ANUNCI pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya de 19 de maig de 2015, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la contractació del servei de telefonia fixa i de telefonia i comunicació de dades mòbils del Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-00016/10).

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte:
a) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa».
b) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils».
CPV: 64210000-1
B. Termini d’execució: vint-i-quatre mesos, període que l’òrgan de contractació pot prorrogar per una o dues anualitats més fins al nombre d’anys màxim que permet l’article 303.1 del TRLCSP

3. Tramitació, procediment i forma dadjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació:
1) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa»: 90.909,08 € (IVA no inclòs).
2) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils»: 363.636,36 € (IVA no inclòs)
b) Valor estimat del contracte:
1) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa»: 181.818,16 €
2) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils»: 727.272, 72 €
Aquest valor inclou les possibles pròrrogues per un o dos anys més.

 

15 de maig 2015


DOGC núm. 6872 (15/05/2015)

 

Parlament de Catalunya

 

ANUNCI pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2015, per la qual s'acorda de convocar la licitació pública per a la contractació del subministrament i la instal·lació d'un sistema de climatització i ventilació per al Saló de Sessions del Parlament de Catalunya (exp. 620-00009/10).
ANUNCI pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2015, per la qual s'acorda de convocar la licitació pública per a la contractació dels serveis de producció del senyal institucional de televisió del Parlament de Catalunya (exp. 615-00015/10).

28 d’abril 2015

Sense comentaris!


   DOGC núm. 6860 (28/04/2015) 


 
Departament de la Presidència

ANUNCI de licitació de l'acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (exp. PR-2015-132). 

 
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Presidència.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Ajuts i Contractació.
c) Adreça: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
d) Obtenció d’informació i documentació:
Telèfons: 93.402.47.89 (SAC). 93.292.11.71 (Direcció general d’Atenció Ciutadana i Difusió).
Fax: 93.402.46.75.
Perfil del contractant del Departament de la Presidència: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia.
Registre general del Departament de la Presidència: carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
e) Data límit d’obtenció de documentació addicional i informació complementària: Consultar la clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars.

-2 Dades de l’expedient
a) Codi d’expedient: PR-2015-132
b) Objecte del contracte: Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació.
c) Divisió per lots: Sí, 3 lots. Lot 1: Multimèdia; Lot 2: Mitjà imprès; Lot 3: Mitjà internet.
En aquesta licitació, les empreses licitadores poden optar per participar en un o en dos lots, no en tots tres.
d) Termini d’execució: dos anys, a comptar des de la data de la seva formalització.
e) Possibilitat de pròrroga: Sí, per un màxim d’un any.
f) Codi CPV: 79341200-8.

-3 Tramitació i procediment
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
-4 Valor estimat de l’Acord marc
a) Pressupost de licitació: 20.000.000,00 euros, IVA no inclòs. L’import corresponent a l’IVA és 4.200.000,00 euros. El pressupost de licitació orientatiu, inclòs l’IVA, és 24.200.000,00 euros.
c) Valor estimat de l’Acord marc: 30.000.000,00 euros, IVA no inclòs.

-5 Garanties
a) Provisional: no es requereix, d’acord amb l’article 103 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
b) Definitiva: D’acord amb la previsió de l’article 95.1 TRLCSP, s’eximeix de la constitució de garantia definitiva a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc. En els contractes derivats i les concrecions de condicions de l’Acord marc, la garantia definitiva queda regulada en la clàusula quaranta-dosena d’aquest plec.

-6 Requisits específics
Els licitadors hauran de disposar, per a cada Lot, de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars. Les empreses espanyoles i les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea, ni signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu podran acreditar la seva solvència econòmica mitjançant la classificació empresarial optativa: Grup T – Serveis de contingut – subgrup 1 – Serveis de publicitat- categoria A o superior. No obstant, la categoria específica de la classificació empresarial esmentada per a cada contractació derivada o concreció de condicions s’exigirà pels òrgans de contractació, de conformitat amb el que estableix l’article 65 del TRLCSP.

-7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el 28 de maig de 2015, a les 14:00 hores.
b) Documentació que s’ha de presentar: tres sobres (A, B i C), segons la clàusula 11.1 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Registre general del Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona.
d) Termini de vigència de l’oferta: 5 mesos, des del dia d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: No.

-8 Obertura del sobre B
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia de l’acte públic serà el 5 de juny de 2015, a les 10:00 hores.
En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data d’obertura del sobre B, es procedirà a la valoració de la documentació continguda en aquest sobre.

-9 Obertura del sobre C
L’acte públic d’obertura del sobre C tindrà lloc al Departament de la Presidència, carrer Sant Honorat 1-3, Barcelona. El dia i hora d’aquest acte públic es publicarà en el perfil del contractant del Departament de la Presidència, un cop feta la valoració de la documentació continguda als sobres B.

-10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a les clàusules 13 i 14 del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:

Lot 1: Multimèdia.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 2.500 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici d’estratègia i planificació. Valoració fins a 1.500 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 7.500 punts, tenint en compte la distribució següent: premsa fins a 2.600 punts, televisió fins a 1.000 punts, ràdio fins a 1.700 punts, internet, noves tecnologies i nous dispositius fins a 900, punts, mitjans de publicitat exterior fins a 1.000 punts, revistes fins a 300 punts.

Lot 2: Mitjà imprès.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 2.000 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici de planificació. Valoració fins a 1.000 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 8.000 punts, tenint en compte la distribució següent: llistat de premsa fins a 7.700 punts, i llistat de revistes fins a 300 punts.

Lot 3: Mitjà Internet.
Criteris de valoració subjectiva.
a) Oferta tècnica. Valoració fins a 5.000 punts, dividits de la forma següent:
a.1) Exercici d’estratègia i planificació. Valoració fins a 4.000 punts.
a.2) Equip de treball. Valoració fins a 600 punts.
a.3) Fonts d’informació, estudis i eines. Valoració fins a 400 punts.
Criteris de valoració automàtica.
b) Oferta econòmica. Valoració fins a 5.000 punts, tenint en compte la distribució següent: premsa digital fins a 3.000 punts, premsa digital espanyola i internacional fins a 500 punts, webs de televisió i ràdios digitals fins a 500 punts, webs joventut fins a 100 punts, associacions fins a 400 punts i xarxes socials, plataformes, cobertura i cercadors fins a 500 punts.

-11 Integrants de la Mesa de contractació
Segons estableix l’Ordre PRE/446/2008, de 3 d’octubre, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la Presidència (DOGC 5243, 24.10.2008).

-12 Altres informacions
La resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules administratives.

-13 Despeses de l’Anunci
Són a càrrec de l’adjudicatari. El preu estimatiu de publicació de l’anunci en el DOGC i BOE és de 1.500 euros.

- 14 Subcontractació
Amb caràcter general en els contractes de serveis derivats de l’Acord marc s’admetrà la subcontractació fins a un 60 per 100 de l’import d’adjudicació. No obstant això, els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes derivats i de les concrecions de condicions podran indicar un percentatge de subcontractació diferent o prohibir la subcontractació.

-15 Data de tramesa de l’anunci al DOUE: 17 d’abril de 2015.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

P. d. (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29.1.2013)
Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general