26 de maig 2015

I la tarifa plana, Senyories?????
DOGC núm. 6878 (25/05/2015)

  Parlament de Catalunya

ANUNCI pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya de 19 de maig de 2015, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la contractació del servei de telefonia fixa i de telefonia i comunicació de dades mòbils del Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-00016/10).

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya.

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte:
a) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa».
b) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils».
CPV: 64210000-1
B. Termini d’execució: vint-i-quatre mesos, període que l’òrgan de contractació pot prorrogar per una o dues anualitats més fins al nombre d’anys màxim que permet l’article 303.1 del TRLCSP

3. Tramitació, procediment i forma dadjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació:
1) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa»: 90.909,08 € (IVA no inclòs).
2) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils»: 363.636,36 € (IVA no inclòs)
b) Valor estimat del contracte:
1) Lot 1: «Serveis i sistemes de telefonia fixa»: 181.818,16 €
2) Lot 2: «Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils»: 727.272, 72 €
Aquest valor inclou les possibles pròrrogues per un o dos anys més.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada